Το Πρότυπο ITA

Όλοι οι δότες και όλες οι μονάδες έχουν επιλεγεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες και της πολιτικές εκτενούς διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας Cryos International για την πρόσληψη, την αξιολόγηση και τη διαλογή των δοτών. Όλες οι μονάδες, οι οποίες ανταποκρίνονται στο ITA Πρότυπο ανταποκρίνονται επίσης στις ειδικές απαιτήσεις της ισραηλινό που ισχύουν κατά τη στιγμή της δωρεάς, σε ό,τι αφορά τη διαλογή, την καραντίνα, την ηλικία και την ανωνυμία.